[ 55160poi ]
ชื่อ-นามสกุล : 
สิริราช วีระวงค์
ชื่อเล่น : 
เก้า
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
9/6/2549
อายุ : 
12
เพศ : 
ชาย
E-mail : 
gokugamemer@gmail.com  
ที่อยู่ : 
อำเภอ : 
เชียงกลาง
จังหวัด : 
น่าน
รหัสไปรษณีย์ : 
55160
เบอร์โทรศัพท์ : 
0808515809
สถานที่ทำงาน : 
นักเรียน/นักศึกษา
การศึกษา : 
มัธยมศึกษาตอนต้น