ชื่อ - นามสกุล :นางทยาภา โพฐิติกุล
ตำแหน่ง :ครู วิทยฐานะชำนาญการ
หน้าที่หลัก :ปฏิบัติการสอนรายวิชานาฏศิลป์
ที่อยู่ :
Telephone :0XXXXXXXXX
Email :
กลุ่ม / แผนก : ครูกลุ่มสาระฯศิลปะ
หน้าที่ในกลุ่ม :