ชื่อ - นามสกุล :นางสุภาพ นากาศ
ตำแหน่ง :ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานการเงิน
ที่อยู่ :
Telephone :0817654097
Email :
กลุ่ม / แผนก : ครูกลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
หน้าที่ในกลุ่ม :