ชื่อ - นามสกุล :นางรุ่งจิรา เนตรทิพย์
ตำแหน่ง :ลูกจ้างพนักงานบริการ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มลูกจ้างพนักงานบริการ
หน้าที่ในกลุ่ม :