ชื่อ - นามสกุล :นางภัทราภรณ์ เลขะวิพัฒน์
ตำแหน่ง :ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :คณิตศาสตร์
ที่อยู่ :
Telephone :0814735359
Email :
กลุ่ม / แผนก : ครูกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
หน้าที่ในกลุ่ม :