ชื่อ - นามสกุล :นางกนกพร ประทุมแก้ว
ตำแหน่ง :ครู วิทยฐานะชำนาญการ
หน้าที่หลัก :วิทยาศาสตร์
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ครูกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
หน้าที่ในกลุ่ม :