ชื่อ - นามสกุล :นางสาวเกศฎาภรณ์ นุใหม่
ตำแหน่ง :ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก :พลศึกษา
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ครูกลุ่มสาระฯสุขศึกษาและฯ
หน้าที่ในกลุ่ม :