ชื่อ - นามสกุล :นางสาวนิลกาญจน์ ไชยโย
ตำแหน่ง :ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก :ปฏิบัติการสอนวิชาภาษาไทย
ที่อยู่ :
Telephone :0884084763
Email :Ninlakarn_somkii@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : ครูกลุ่มสาระฯภาษาไทย
หน้าที่ในกลุ่ม : ปฏิบัติการสอนวิชาภาษาไทย