ชื่อ - นามสกุล :นางสาวตรีนภา จิตตรง
ตำแหน่ง :ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก :ปฏิบัติการสอนวิชาคณิตศาสตร์
ที่อยู่ :
Telephone :0979207060
Email :Treenapabb@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : ครูกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
หน้าที่ในกลุ่ม : ปฏิบัติการสอนวิชาคณิตศาสตร์