ชื่อ - นามสกุล :นายพุทธพงศ์ เลขะวิพัฒน์
ตำแหน่ง :ครู วิทยฐานะเชี่ยวชาญ
หน้าที่หลัก :ปฏิบัติการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์
ที่อยู่ :
Telephone :0812535135
Email :
กลุ่ม / แผนก : ครูกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
หน้าที่ในกลุ่ม :