ชื่อ - นามสกุล :นางอารีย์ พิเคราะห์
ตำแหน่ง :ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :ฟิสิกส์
ที่อยู่ :
Telephone :0897003266
Email :
กลุ่ม / แผนก : ครูกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์