ชื่อ - นามสกุล :นายมานพ ตันติกตัญญุ
ตำแหน่ง :ครู วิทยฐานะชำนาญการ
หน้าที่หลัก :ชีววิทยา
ที่อยู่ :
Telephone :0827607307
Email :
กลุ่ม / แผนก : ครูกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
หน้าที่ในกลุ่ม :