ชื่อ - นามสกุล :นางเนาวรัตน์ คำเวียง
ตำแหน่ง :ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :ปฏิบัติการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ
ที่อยู่ :
Telephone :0882512449
Email :
กลุ่ม / แผนก : ครุกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
หน้าที่ในกลุ่ม :