ชื่อ - นามสกุล :นางพัฒนา กันอาทา
ตำแหน่ง :ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ที่อยู่ :
Telephone :0822252939
Email :
กลุ่ม / แผนก : ครูกลุ่มสาระฯภาษาไทย
หน้าที่ในกลุ่ม :