ชื่อ - นามสกุล :นางรัชชนก จิตระวงศ์
ตำแหน่ง :ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :ปฏิบัติการสอนรายวิชาภาษาไทย
ที่อยู่ :
Telephone :0899988393
Email :
กลุ่ม / แผนก : ครูกลุ่มสาระฯภาษาไทย
หน้าที่ในกลุ่ม :