ชื่อ - นามสกุล :นางประพิมพร แสนทวีสุข
ตำแหน่ง :ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :ปฏิบัติการสอนรายวิชาภาษาไทย
ที่อยู่ :
Telephone :0827638066
Email :
กลุ่ม / แผนก : ครูกลุ่มสาระฯภาษาไทย
หน้าที่ในกลุ่ม :