ชื่อ - นามสกุล :นางอรพรรณ ไชยศิลป์
ตำแหน่ง :ครู คศ.1
หน้าที่หลัก :ปฏิบัติการสอนรายวิชาภาษาไทย
ที่อยู่ :
Telephone :0832165855
Email :
กลุ่ม / แผนก : ครูกลุ่มสาระฯภาษาไทย
หน้าที่ในกลุ่ม :