ชื่อ - นามสกุล :นางสาวอำพร เนตรทิพย์
ตำแหน่ง :ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา
ที่อยู่ :
Telephone :0811916875
Email :
กลุ่ม / แผนก : ครูกลุ่มสาระฯสุขศึกษาและฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : ปฏิบัติการสอนรายวิชาสุขศึกษา