ชื่อ - นามสกุล :นายธีรพล วรรณภพ
ตำแหน่ง :พนักงานราชการ
หน้าที่หลัก :ปฏิบัติการสอนรายวิชาพลศึกษา
ที่อยู่ :
Telephone :0XXXXXXXXX
Email :
กลุ่ม / แผนก : ครูกลุ่มสาระฯสุขศึกษาและฯ
หน้าที่ในกลุ่ม :