ชื่อ - นามสกุล :นางนงลักษณ์ พรถาวร
ตำแหน่ง :ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :ปฏิบัติการสอนรายวิชาคหกรรม
ที่อยู่ :
Telephone :0818855608
Email :
กลุ่ม / แผนก : ครูกลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
หน้าที่ในกลุ่ม :