ชื่อ - นามสกุล :นายนิคม เกียรตินิยมดี
ตำแหน่ง :ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :ปฏิบัติการสอนรายวิชาการงานฯ
ที่อยู่ :
Telephone :0810206729
Email :
กลุ่ม / แผนก : ครูกลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
หน้าที่ในกลุ่ม :