ชื่อ - นามสกุล :นายดำรงค์ คันธะเรศย์
ตำแหน่ง :ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :ปฏิบัติการสอนรายวิชาคอมพิวเตอร์
ที่อยู่ :
Telephone :0818836738
Email :
กลุ่ม / แผนก : ครูกลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
หน้าที่ในกลุ่ม :