ชื่อ - นามสกุล :นายสมพักษ์ จิตอารี
ตำแหน่ง :ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :ปฏิบัติการสอนรายวิชาช่างอิเล็คทรอนิกส์
ที่อยู่ :
Telephone :0819607545
Email :
กลุ่ม / แผนก : ครูกลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
หน้าที่ในกลุ่ม :