ชื่อ - นามสกุล :นายเดชา จันทร์ผง
ตำแหน่ง :ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพและฯ
ที่อยู่ :
Telephone :0857109495
Email :
กลุ่ม / แผนก : ครูกลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
หน้าที่ในกลุ่ม :