ชื่อ - นามสกุล :นางสาวกนกพร แซ่ปัง
ตำแหน่ง :ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานทะเบียนและวัดผล
ที่อยู่ :
Telephone :0818851318
Email :kruchun4@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : ครูกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
หน้าที่ในกลุ่ม :