ชื่อ - นามสกุล :นางสุธาลักษณ์ จันทรสูรย์
ตำแหน่ง :ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :ปฏิบัติการสอนรายวิชาคอมพิวเตอร์
ที่อยู่ :
Telephone :0861152350
Email :
กลุ่ม / แผนก : ครูกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ฯ
หน้าที่ในกลุ่ม :