ชื่อ - นามสกุล :นางกานต์พิชชา เจียมรุ่งรักษา
ตำแหน่ง :ครู วิทยฐานะชำนาญการ
หน้าที่หลัก :ปฏิบัติการสอนรายวิชาคอมพิวเตอร์
ที่อยู่ :
Telephone :0861152350
Email :
กลุ่ม / แผนก : ครูกลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
หน้าที่ในกลุ่ม :